Pokaż mi, gdzie mieszkasz, a powiem Ci, kim jestem

Klasy I ( Szkole SP), Klasa 2 H/F
Koordynator: Magdalena Bonar
Kraje uczestniczące w projekcie: Polska (założyciel projektu) , Portugalia, Grecja i Turcja
Język projektu: język angielski, język niemiecki

 1. Tytuł projektu: Pokaż mi, gdzie mieszkasz, a powiem Ci, kim jestem
 2. Wiek uczestników: 16-19
 3. Czas realizacji: marzec 2020 – czerwiec 2021
 4. Przedmioty, które obejmuje projekt: język angielski, turystyka, kultura, historia
 5. Cele Projektu:
  • rozwijanie zdolności uczniów do komunikowania się w języku obcym, dzielenia się informacjami i współpraca za pśrednictwem środków wirtulanych;
  • wzmocnienie umiejętności uczniów w zakresie ICT;
  • zwiększenie zrozumienia i wiedzy ucznniów na temat turystyki, kultury historii i tradycji innych krajów i kultur europejskich;
  • kształtowanie ducha pracy zespołowej i umiejetności dzielenia się wypracowanymi materiałami
  • tworzenie dokumentów, pisanie tekstów, mównienie w filmie.
 6. Opisprojektu:
  • Podstawowoą ideą tego projektu jest wzjemne poznanie przez uczestników projektu zabytków, kultury historii swojego miasta/swojego regionu, a także stworzenie więzi przyjaźni między uczniami partnerskimi. Głównymi metodami podczas trwania będzie wzajemne nauczanie i mentoring.
  • Projekt obejmuje różne tematy, np.: turystyka, sztuka, kultura, kulinaria.
  • Ważne jest, aby uczniowie uczyli się swobodnie omawiać róźne tematy i odnosić je do swojego życia.
 7. Etapy prac i harmonogram projektu:
  • Październik – działanie: Lodolamacz z awatarami i opisem ich zainteresowań i tożsamości, narzędzie: Avatar, padlet.com;
  • Listopad – działanie: tworzenie logo projektu i prezentacja swoich szkół, narzędzie: Befunky.com, canva.com;
  • tworzenie wielojęzycznego słownika dot. turystyki, narzędzie: Voicethread, Kahoot.com;
  • fotoreportaż o swoim mieście – skąd jesteśmy, narzędzie: padlet.com;
  • pocztówka z mojego miasta;
  • moje miasto/mój regin Escape room, narzędzie: kody QR, rebusy, kody;
  • kolaż z dzieł sztuki;
  • ankiety, samoocena, narzędzie: www.surveymonkey.com
 8. Sposoby i metody pracy uczniów wspólnie z partnerami ze szkoły europejskiej
  • stworzenie małych grup wielonarodowych
  • wzajemne naucznanie
  • wykorzystanie narzędzi TIK
 9. Ewaluacja
  • Ewaluacja projektu odbędzie się na podstawie ankiet. Jej wyniki zostaną opublikowane na Twinspace.
 10. Spodziewane rezultaty:
  • ostatecznym celem teo projketu jest zwiększenie świadomości ucznia na temat różnych kultur europejskich i zwyczajów obu krjaów,
  • uczniowie rozumieją znaczenie nauki języka obcego w celu komunikowania się ze sobą w całej Europie i nawiązanie owych przyjaźni,
  • nauczą się także wartości, takich jak szacunek dla innych kultur, tolerancja i znaczenie otwartości w tym projekcie,
  • zdobędą rownież pewność siebie, poprawią znajomość języka angielskiego i umiejętności posługwania się technologuami informacyjno – komunikacyjnymi podczas projketu od swoich znajomych z krajów europejskich
 11. Narzędzia ICT wykorzystane do realizacji projektu
  • Twinspace, padlet, kahoot.com, kody QR, surveymonkey, avatar.com, prezi, youtube, whatsup, facebook, google, waklet

Our project in eTwinning

 1. Project: Show me where you live, I can tell you who you are
 2. Participants’ age: 16-19
 3. Implementation time: October 2020- Juni 2021
 4. Subjects covered by the project: English, tourism, culture, history
 5. Project objectives:
  • developing students’ ability to communicate in a foreign language, share information and collaborate via virtual means;
  • strengthening students’ ICT skills; • increasing students’ understanding and knowledge of tourism, history culture and the traditions of other European countries and cultures;
  • shaping the spirit of teamwork and the ability to share developed materials;
  • creating documents, writing texts, speaking in films.
 6. Project description:
  • The basic idea of ​​this project is to get to know each other by the participants of the project monuments, culture of the history of their cities / region, as well as to create a friendship bond between partner students. Mutual teaching and mentoring will be the main methods during its duration The project covers various topics, e.g. tourism, art, culture and cooking. It is important that students learn freely to discuss various topics and relate them to their lives.
 7. Stages of work and project schedule
  • icebreaker with avatars and a description of their interests and identities – tools: Avatar, padlet.com
  • creating a multilingual dictionary on tourism – tools: Voicethread , Kahoot.com
  • A photo report about your city – where we come from – tools: Padlet.com
  • Postcard from my city,
  • My city / my region  Escape room – tools: Code QR
  • Collage of works of art,
  • Surveys, self-assessment – tools: www.surveymonkey.com
 1. Ways and methods of students work together with partners from the European school
  • Creating small multinational groups,
  • Mutual teaching,
  • Use of ICT tools.
 2. Evaluation
  • Project evaluation will be based on surveys. Her results will be published on Twinspace
 3. Expected results:
  • The ultimate goal of this project is to increase student awareness of the different European cultures and customs of both countries.
  • Students understand the importance of learning a foreign language to communicate with each other across Europe and to make new friends.
  • They will also learn values ​​such as respect for other cultures, tolerance and the importance of openness in this project.
  • They will also gain self-confidence, improve their knowledge of English and the ability to use information and communication technologies during the project from their friends from European countries.
 4. ICT tools used to implement the project
  • Twinspace, padlet, kahoot.com, kody QR, surveymonkey,  Avatar.com , Prezi, Youtube, Whatsup, facebook, Google