Hop w zawód

 1. Tytuł projektu: Hop w zawód
 2. Wiek uczestników: 16-19 ( po 10 uczniów)
 3. Czas realizacji: listopad 2023 -czerwiec 2024
 4. Przedmioty, które obejmuje projekt: język niemiecki, przedmioty zawodowe, język angielski
 5. Cele projektu:
  • rozwijanie zdolności uczniów do komunikowania się w języku obcym, dzielenia się informacjami i współpracy za pośrednictwem środków wirtualnych;
  • wzmocnienie umiejętności uczniów w zakresie IT;
  • odkrycie najważniejszych umiejętności ( zarówno twardych jak i miękkich), żeby odnieść sukces na rynku pracy
  • Pogłębienie wiedzy z zakresu różnych zawodów oraz oferty doradztwa zawodowego
  • kształtowanie ducha pracy zespołowej i umiejętności dzielenia się wypracowanym materiałami
  • tworzenie dokumentów, pisanie tekstów, mówienie
 6. Opis projektu:
  • Podstawową ideą tego projektu  jest poszerzenie słownictwa zawodowego i poprawa komunikacji w ramach przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Projekt ma na celu dostarczyć  narzędzi i materiałów, które pomogą uczniom jako przyszłym pracownikom, rozwijać swoje umiejętności językowe w kontekście zawodowym.
  • Projekt ma także na celu stworzyć więzi przyjaźni między uczniami partnerskimi. Główną metodami podczas jego trwania będzie wzajemne nauczanie i mentoring
  • Projekt obejmuje różne tematy, np. cechy charakteru, słownictwo dotyczące zawodów, doradztwo zawodowego, tworzenie CV i listów motywacyjnych, rozmowa kwalifikacyjna.
  • Ważne jest, aby uczniowie uczyli się swobodnie omawiać różne tematy i odnosić je do swojego życia.
 7. Etapy prac:
  • Listopad: Założenie projektu Ustalenie planu i celów, przygotowanie oświadczeń udziału w projekcie, narzędzie: Twinspace oświadczenie;
  • Listopad: Lodołamacz z awatarami i opisem ich zainteresowań i tożsamości, narzędzie: Avatar, padlet.com
  • Listopad: Stworzenie netykiety projektu, narzędzie: Canva;
  • Grudzień: Logo projektu, narzędzie: Canva, Logo Maker
  • Styczeń: Prezentacja swojej szkoły, narzędzia: Prezi, Canva, Film na YouTube, Befunky,
  • Luty: Tworzenie wielojęzycznego słownika dot. słownictwa zawodowego (rozmowa kwalifikacyjna) w grupach międzynarodowych 3 osobowych, narzędzie: Kahoot.com, bookreator ZOOM, Whatsapp, Messenger,
  • Marzec: Stworzenie swojego CV i listu motywacyjnego, narzędzia: Word, Prezentacja na Wakelet,
  • Kwiecień: Etapy rozmowy kwalifikacyjnej Wirtualny spacer po poszczególnych częściach rozmowy. Przygotowanie uczniów do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, narzędzia: Emaze/ Renderforest
  • Maj: Rozmowa kwalifikacyjna,
  • Czerwiec: Podsumowanie projektu: Wypracowanie wspólnego efektu projektu: strona internetowa, Videokonferencja, Ankiety ewaluacyjne, Zaświadczenia
 8. Sposoby i metody pracy uczniów wspólnie z partnerami ze szkoły europejskiej:
  • Stworzenie małych grup wielonarodowych
  • Wzajemne nauczanie
  • Wykorzystywanie narzędzi TIK
 9. Ewaluacja
  • Ewaluacja projektu odbędzie się na podstawie ankiet. Jej wyniki zostaną opublikowane na Twinspace
 10. Spodziewane rezultaty:
  • Ostatecznym celem tego projektu jest zwiększenie wiedzy na temat słownictwa zawodowego i poprawa komunikacji w ramach przygotowania się do rozmowy kwalifikacyjnej. Podsumowaniem projektu będzie wspólna strona internetowa.
  • Uczniowie rozumieją znaczenie nauki języka obcego w celu komunikowania się ze sobą w całej Europie i nawiązywania nowych przyjaźni.
  • Nauczą się także wartości, takich jak szacunek dla innych kultur, tolerancja i znaczenie otwartości w tym projekcie.
  • Zdobędą również pewność siebie, poprawią znajomość języka niemieckiego i umiejętności posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi podczas projektu od swoich znajomych z krajów europejskich
 11. Narzędzia ICT wykorzystane do realizacji projektu
  • Twinspace, padlet, kahoot.com, kody QR, Surveymonkey,  Avatar.com , Prezi, Youtube, Whatsapp, Facebook, Google,
 1. Titel: Ab in deinen Beruf
 2. Teilnehmeralter: 16-19 ( je  10 Schüler )
 3. Projektdauer : November 2023 -Mai 2024
 4. Fächer, die das Projekt umfasst: Deutsch, Berufsfächer, Berufsberatung, Englisch
 5. Ziele:
  • Schüler:
   • Entwicklung der Fähigkeit der Schüler, sich  in einer Fremdsprache zu kommunizieren, Informationen auszutauschen und auf virtuellem Wege zusammenzuarbeiten
   • Stärkung der IT-Kenntnisse der Schüler
   • Entwicklung der wichtigsten Fähigkeiten (sowohl harter als auch weicher Kompetenzen), um auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein
   • Erweiterung des Wissens über verschiedene Berufe und Angebot von Berufsberatung
   • Förderung der Autonomie der Schüler und ihrer Motivation beim Lernen  der Fremdsprache
   • Förderung der Teamarbeit
   • Erstellung verschiedener Unterlagen
  • Lehrer:
   • Verbesserung der der Kenntnisse von eTwinning und Twinspace,
   • Austausch von verschiedenen Arbeitsmethoden,
   • Förderung der Motivation
   • Förderung von Zusammenarbeit
 6. Informationen über das Projekt:
  • Die Grundidee dieses Projekts besteht darin, den Fachwortschatz zu erweitern und die Kommunikation zur Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch zu verbessern. Ziel des Projekts ist es, Werkzeuge und Materialien bereitzustellen, die den Schülern als zukünftigen Mitarbeitern helfen, ihre Sprachkenntnisse in ihrem zukünftigen Beruf zu entwickeln.
  • Das Projekt zielt auch darauf ab, Freundschaften zwischen den Schülern aus Griechenland, Kroatien und Polen zu schaffen.
  • Das Projekt umfasst verschiedene Themen, z. B. Charaktereigenschaften, berufsbezogenes Vokabular, Berufsberatung, Erstellung von Lebensläufen und Bewerbungsschreiben, Vorstellungsgespräche.
  • Es ist wichtig, dass die Schüler lernen, verschiedene Themen frei zu diskutieren und sie auf ihr Leben zu beziehen.
 7. Schritte des Projekts:
  • November: das Projekt öffnen -Ziele und Plan des Projekts erstellen, die Schülerprofile im Twinspace öffnen, Einverständniserklärung: Apps: Twinnspace
  • November: Kennenlernen- die Schüler stellen sich vor und beschreiben ihr Hobbys und machen ihr Benutzerbild, Apps: Avatarmaker, padlet.com
  • November: Netiquette im Projekt, Apps: Canva
  • Dezember: Logo des Projekts, Apps: Canva, Logo Maker,
  • Januar: Präsentation der Schulen, Apps: Prezi, Canva, Film auf YouTube, Befunky
  • Februar: Erstellen der Wörterbücher für Fachwortschatz ( Teamarbeit in polnisch-griechisch-kroatischen Gruppen), Apps: Kahoot.com, bookreator ZOOM, Whatsupp, Messenger, Wakelet,
  • März: Lebenslauf und Bewerbungsschreiben, Apps: Word, Wakelet
  • April: Vorstellungsgespräch- Vorbereitung: Sammeln vom Wortschatz und Wendungen, Vorstellungsgespräch- Präsentation, Jeder Schüler führt ein Vorstellungsgespräch mit dem Lehrer aus dem anderen Land, Apps: Emaze/ Renderforest, ZOOM
  • Mai: Zusammenfassung des Projekts: Videokonferenz, Umfragen für die Schüler, Eltern und Lehrer, Erstellung der Internetseite mit den Ergebnissen des Projekts , Zertifikate, Apps: ZOOM, Survey monkey, Google Forms, Canva, renderforest, Wix, Google www.
 8. Arbeitsmethoden:
  • Kleine internationale  Gruppen
  • Gegenseitiges Kennenlernen
  • Anwendung der digitalen Werkzeuge und Apps
 9. Ewaluation
  • Das Projekt wird anhand von Umfragen evaluiert. Die Ergebnisse werden auf Twinspace veröffentlicht
 10. Erwartete Ergebnisse des Projekts:
  • Das erwartete Ziel dieses Projekts besteht darin, die Kenntnisse des Fachwortschatzs zu erweitern und die Kommunikation zur Vorbereitung auf ein Vorstellungsgespräch zu verbessern. Die Zusammenfassung des Projekts wird eine gemeinsame Website und ein virtueller Spaziergang durch das Projekt sein.
  • Die Schüler sollen nach dem Projekt verstehen, wie wichtig es ist, eine Fremdsprache zu lernen, um sich europaweit miteinander zu kommunizieren und neue Freunde zu finden.
  • Sie sollen  in diesem Projekt auch die Werte wie Respekt gegenüber anderen Kulturen, Toleranz und die Bedeutung von Offenheit kennen lernen.
  • Sie werden auch während des Projekts von ihren Freunden aus europäischen Ländern Selbstvertrauen gewinnen, ihre Deutschkenntnisse und Fähigkeiten im Umgang mit Informations- und Kommunikationstechnologien  zu verbessern.
 11. Digitale Werkzeuge und Apps:
  • z.B Twinspace, Padlet, kahoot.com, Koden QR, Surveymonkey,  Avatar.com , Prezi, Youtube, WhatsApp, Facebook, Google,